Volikogu

Erakond Eestimaa Rohelised volikogu liikmeid 17.05.2019 seisuga on 30:

ALEKSANDER LAANE, esimees, aleksander.laane[at]gmail.com
KAI KÜNNIS-BERES, aseesimees
MATTIAS TUROVSKI
MERIKE KONT
REMI OLESK
KALLI KUHI
EGLE OLESK
MARET MERISAAR
IVO-HANNES LEHTSALU
FIDEELIA-SIGNE ROOTS
MIHKEL TIGANIK
HANNES PUU
RASMUS LAHTVEE
SIIRI REBANE
ARVO KUIV
JOONAS LAKS
ZÜLEYXA IZMAILOVA
KASPAR KURVE
TIMUR SAGITOV
OLEV-ANDRES TINN
MARKO KAASIK
ULVI KOOP
JOHANNA MARIA TÕUGU
HELINA TILK
KÜLLIKE REIMAA
ANNE ARTUS
ZOJA MELLOV, aukohtu esindajana
MAIGI KÄIGE, valimistoimkonna esindajana
AHTO OJA, Saue vallavolikogu esindajana
HARRI TILK, revisjonitoimkonna esindajana

Erakond Eestimaa Rohelised 1.12.2018 vastu võetud põhikirjast:

IV osa
VOLIKOGU


§ 21. Volikogu pädevus
Volikogu on erakonna kõrgeim valitav organ üldkogude vahelisel ajal.

§ 22. Volikogu koosseis
(1) Erakonna volikogu moodustavad:
1) erakonna Riigikogu fraktsiooni erakonna liikmetest saadikud;
2) erakonna liikmetest Euroopa Parlamendi saadikud;
3) erakonna liikmetest ministrid;
4) erakonna liikmetest kohalike omavalitsuste volikogude liikmed (igast KOV volikogust üks, nende volituste kehtimise ajal, vastavalt omavahelisele kokkuleppele või hääletusele; nende võimatuks osutumisel määrab vastava esindaja erakonna volikogu);
5) erakonna liikmetest linna/vallavalitsuste liikmed isikliku avalduse alusel;
6) erakonna juhatuse liikmed;
7) erakonna valitud kogude esindajad (igast üks);
8) erakonna ringkondlike organisatsioonide esindajad (igast ringkonnast üks);
9) erakonna piirkondlike organisatsioonide esindajad (igast piirkonnast üks), kui piirkonnas on vähemalt 10 erakonna liiget;
10) erakonna üldkogul valitud volikogu liikmed, kes ei kuulu eelmainitute hulka ja kelle arvu otsustab üldkogu.
(2) Volikogu piirkondlikel ja valitud kogude esindajatel on ka hääleõiguslikud asendusliikmed. Volikogu liikmete üle peab arvestust valimistoimkond;
(3) Volikogu istungid toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.

§ 23. Volikogu ülesanded
Volikogu
1) võtab vajadusel erakonna nimel vastu poliitilisi otsuseid;
2) annab juhatusele üldkogudevahelisel ajal suuniseid;
3) kinnitab erakonna ministrikandidaadid;
4) kinnitab erakondadevahelised lepingud;
5) kinnitab erakonna esimehe pakutud peasekretäri kandidaadi;
6) kinnitab valimiste jaoks erakonna kandidaadid;
7) kuulab ära juhatuse ja peasekretäri aruanded;
8) võtab vastu volikogu kodukorra;
9) kinnitab aukohtu, valimiskogu, revisjonitoimkonna ja juhatuse reglemendi või kodukorra;
10) valib volikogu juhataja ja asejuhataja;
11) kutsub vajadusel kokku töörühmi ja komisjone;
12) võib kinnitada erakonna sümboolika;
13) kuulab ära erakonna Riigikogu fraktsiooni aruanded ning annab vajadusel nendele hinnangu;
14) kuulab ära erakonda Vabariigi Valitsuses esindavate ministrite aruanded ning annab vajadusel nendele hinnangu;
15) esitab ettepanekuid ja seaduseelnõude algatusi erakonna Riigikogu fraktsioonile ja erakonda Vabariigi Valitsuses esindavatele ministritele;
16) määrab programmitoimkonna;
17) määrab põhikirjatoimkonna;
18) kinnitab erakonna eelarve;
19) avaldab koosolekute päevakorrad, otsuste projektid ja tööplaani viis (5) tööpäeva enne koosolekut ning vastu võetud otsused ja koosolekute protokollid viie (5) tööpäeva jooksul pärast koosolekut erakonna liikmete listis ja kodulehel (kodulehel ja meililistis ei jagata konfidentsiaalset informatsiooni, mille kohta tehakse iga kord vastav otsus);
20) täidab muid põhikirjast tulenevaid ülesandeid.

§ 24. Volikogu juhataja ja asejuhataja
(1) Volikogu valib oma liikmete hulgast volikogu juhataja ja asejuhataja lihthäälteenamusega.
(2) Volikogu juhataja ja asejuhataja kohale ei saa kandideerida erakonna juhatuse esimees ega aseesimehed. Volikogu juhataja äraolekul täidab tema ülesandeid volikogu asejuhataja.

§ 25. Volikogu juhataja ülesanded
Volikogu juhataja
1) korraldab volikogu tööd;
2) kirjutab alla volikogu otsustele ja teistele dokumentidele;
3) koordineerib volikogu juurde moodustatud komisjonide tööd;
4) esitab üldkogule aruande volikogu tööst.
§ 26. Volikogu liige
(1) Volikogu liige peab olema erakonna liige.
(2) Volikogu liige ei või oma häält edasi delegeerida.

§ 27. Volikogu koosolek ja otsuste vastuvõtmine
(1) Volikogu juhataja kutsub volikogu koosoleku kokku vähemalt neli korda aastas vähemalt ühenädalase etteteatamisajaga.
(2) Volikogu erakorralisest koosolekust peab ette teatama vähemalt kolm (3) päeva, valimistega ning poliitiliste kokkulepetega seonduvates küsimustes vähemalt 24 tundi.
(3) Volikogu juhataja kutsub volikogu kokku oma algatusel või erakonna esimehe või juhatuse või revisjonitoimkonna või 1/10 volikogu liikmete ettepanekul.
(4) Volikogu saab otsuse vastu võtta, kui hääletamisel osaleb üle poole volikogu liikmetest. Hääletamine võib toimuda ka elektrooniliselt. Otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega.

Translate »
%d bloggers like this: